ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅನುಬಿಸ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಅಂಕ್ ಕೆತ್ತಿದ ಲೈನ್ಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) - Popular Jewelry
ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಕ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (10 ಕೆ)
ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಂಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ 10 ಕೆ (ಬಯಲು) - Popular Jewelry