ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಚಾಯ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ)
ಚಾಯ್ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) ಮುಂಭಾಗ - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಹಾಲೊ ಚಾಯ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ)
ಐಸ್ಡ್- Cha ಟ್ ಚಾಯ್ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ).
ಚಾಯ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ)
ಚಾಯ್ ವಿಎಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಿಲ್ಗ್ರೇನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) ಮುಂಭಾಗ - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಚಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್