ಜೇಡ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ)
ಜೇಡ್ ಬಾಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ).
ಕ್ವಿಂಟಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ವೈಸ್ ಜೇಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ)
ದುಂಡಾದ ಜೇಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಜೇಡ್ ರಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ದುಂಡಾದ ಜೇಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೇಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಜೇಡ್ ಆರಾಮ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಜೇಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಜೇಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್