ಡೇವಿಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ 14 ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ - Popular Jewelry
ಡೇವಿಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ) ನಕ್ಷತ್ರ
ಡೇವಿಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) ಮುಂಭಾಗದ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಡೇವಿಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) ನ ಸ್ಟಾರ್ - Popular Jewelry