ಹಿಮಾವೃತ ಹಮ್ಸಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಜೆಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಇನಿಟಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಪೇವ್ ಅಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಲೆಸ್ (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್