ಐಸ್ಡ್- L ಟ್ ಲಯನ್ ಹೆಡ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಸಿಲ್ವರ್) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಆಂಕರ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ)
ಆಂಕರ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ).
ಆಂಕರ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ).
ಪ್ರಾಚೀನ ಆನೆ (ಬೆಳ್ಳಿ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆತ್ತನೆ ಟೂತ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಸಿಲ್ವರ್) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ Popular Jewelry
ಏಂಜಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಜೆಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (ಬೆಳ್ಳಿ)